Terms & Conditions

*For the English version, please scroll down.

Algemene voorwaarden – bedrijf Sophia van Sorgen

Tot stand gekomen op 5 december 2016.

Algemene Voorwaarden bedrijf Sophia van Sorgen, gevestigd aan Rapenburgerstraat 109, 1011 VL, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59615206.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld; bedrijf Sophia van Sorgen. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 59615206.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die bedrijf Sophia van Sorgen voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de Wederpartij en bedrijf Sophia van Sorgen, waarbij in het kader van een door de bedrijf Sophia van Sorgen georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de Wederpartij en bedrijf Sophia van Sorgen, waarbij in het kader van een door de bedrijf Sophia van Sorgen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen bedrijf Sophia van Sorgen en de Wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en bedrijf Sophia van Sorgen.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen bedrijf Sophia van Sorgen en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met bedrijf Sophia van Sorgen, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden bedrijf Sophia van Sorgen en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Indien bedrijf Sophia van Sorgen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat bedrijf Sophia van Sorgen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met bedrijf Sophia van Sorgen zijn overeengekomen.

Artikel 2         Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende zes maanden geldig, tenzij anders vermeld in de aanbieding en/of
offerte.

bedrijf Sophia van Sorgen kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is bedrijf Sophia van Sorgen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij bedrijf Sophia van Sorgen anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht bedrijf Sophia van Sorgen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3         Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van bedrijf Sophia van Sorgen.

Artikel 4         Opzegging

De Overeenkomst en/of de Opdracht kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 5         Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt bedrijf Sophia van Sorgen de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. bedrijf Sophia van Sorgen zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal bedrijf Sophia van Sorgen de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal bedrijf Sophia van Sorgen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal bedrijf Sophia van Sorgen proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

bedrijf Sophia van Sorgen zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan bedrijf Sophia van Sorgen kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en bedrijf Sophia van Sorgen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6         Uitvoering overeenkomst

bedrijf Sophia van Sorgen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

bedrijf Sophia van Sorgen heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 4:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

bedrijf Sophia van Sorgen heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft bedrijf Sophia van Sorgen het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is bedrijf Sophia van Sorgen niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft bedrijf Sophia van Sorgen het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan bedrijf Sophia van Sorgen.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft bedrijf Sophia van Sorgen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7         Prijzen en tarieven

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt,
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn inclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van bedrijf Sophia van Sorgen.

Van alle bijkomende kosten zal bedrijf Sophia van Sorgen tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 8         Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien bedrijf Sophia van Sorgen bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is bedrijf Sophia van Sorgen gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien bedrijf Sophia van Sorgen het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op bedrijf Sophia van Sorgen rustende verplichting ingevolge de wet;

de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

bedrijf Sophia van Sorgen alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

bedrijf Sophia van Sorgen zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. bedrijf Sophia van Sorgen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9         Koop en/of Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. Daarnaast is deze bepaling alleen van toepassing op de Online Programma’s.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft bedrijf Sophia van Sorgen het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de bedrijf Sophia van Sorgen geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien bedrijf Sophia van Sorgen het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien bedrijf Sophia van Sorgen niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door bedrijf Sophia van Sorgen geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien bedrijf Sophia van Sorgen in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de bedrijf Sophia van Sorgen geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien bedrijf Sophia van Sorgen met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra bedrijf Sophia van Sorgen de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij bedrijf Sophia van Sorgen heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort bedrijf Sophia van Sorgen uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt bedrijf Sophia van Sorgen de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort bedrijf Sophia van Sorgen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien bedrijf Sophia van Sorgen en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van bedrijf Sophia van Sorgen. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

financiële diensten;

diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop bedrijf Sophia van Sorgen geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

producten en/of diensten van persoonlijke aard;

producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 10       Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht
wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter
beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden
gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan
of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het
verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde
zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle
aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 11       Leverings- en uitvoeringstermijnen

De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de bedrijf Sophia van Sorgen opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak en/of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien bedrijf Sophia van Sorgen gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode aan nadat de Wederpartij deze aan bedrijf Sophia van Sorgen heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij bedrijf Sophia van Sorgen schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij bedrijf Sophia van Sorgen alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat bedrijf Sophia van Sorgen zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat bedrijf Sophia van Sorgen binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12       Coachingtraject

De Wederpartij kan zich bij bedrijf Sophia van Sorgen aanmelden voor begeleiding en coaching.

Na aanmelding zal bedrijf Sophia van Sorgen met de Wederpartij eerst een gratis intakegesprek van maximaal 30 minuten voeren om te beoordelen welke wijze van begeleiding of coaching het beste bij de Wederpartij past en hoeveel sessies de Wederpartij nodig heeft.

Na het intakegesprek zal bedrijf Sophia van Sorgen binnen één week bepalen welke wijze van begeleiding en/of coaching het beste is en hoeveel sessies de Wederpartij nodig heeft. De Wederpartij kan het aanbod van bedrijf Sophia van Sorgen accepteren, in onderling overleg aanpassen of weigeren.

bedrijf Sophia van Sorgen kan zonder opgaaf van redenen de begeleiding en/of coaching weigeren of te annuleren.

De Wederpartij kan de begeleiding en/of coaching niet annuleren, tenzij er sprake is van overmacht.

Artikel 13       Online programma

De Wederpartij kan zich bij bedrijf Sophia van Sorgen aanmelden voor een online programma.

Na aanmelding krijgt de Wederpartij Per e-mail toegang krijgen tot het programma via een persoonlijk account of per e-mail.

De Wederpartij heeft via zijn persoonlijk account beschikking tot het materiaal tot vermelde einddatum.

Na aanmelding en betaling krijgt de Wederpartij e-mail toegang krijgen tot het programma via een persoonlijk account of per e-mail, het is de Wederpartij niet toegestaan de inhoud van het online programma te delen met derden.

Artikel 14       Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan
de Wederpartij voor rekening en risico van bedrijf Sophia van Sorgen.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn,
gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van
Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15       Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan
de Wederpartij voor rekening en risico van bedrijf Sophia van Sorgen.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn,
gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te
wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 16       Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door bedrijf Sophia van Sorgen aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door bedrijf Sophia van Sorgen aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

bedrijf Sophia van Sorgen is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

bedrijf Sophia van Sorgen en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van bedrijf Sophia van Sorgen en de verplichtingen van de Wederpartij jegens bedrijf Sophia van Sorgen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17       Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft bedrijf Sophia van Sorgen, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft bedrijf Sophia van Sorgen, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft bedrijf Sophia van Sorgen pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat bedrijf Sophia van Sorgen de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 18       Eigendomsvoorbehoud

Alle door bedrijf Sophia van Sorgen in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van bedrijf Sophia van Sorgen totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 19       Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft bedrijf Sophia van Sorgen het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is bedrijf Sophia van Sorgen bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

na het sluiten van de Overeenkomst bedrijf Sophia van Sorgen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van bedrijf Sophia van Sorgen kan worden gevergd.

bedrijf Sophia van Sorgen behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20       Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is bedrijf Sophia van Sorgen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is bedrijf Sophia van Sorgen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

na het sluiten van de Overeenkomst bedrijf Sophia van Sorgen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van bedrijf Sophia van Sorgen kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van bedrijf Sophia van Sorgen kan worden gevergd;

de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van bedrijf Sophia van Sorgen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien bedrijf Sophia van Sorgen de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is bedrijf Sophia van Sorgen niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door bedrijf Sophia van Sorgen geleden schade.

Artikel 21       Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan bedrijf Sophia van Sorgen of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop bedrijf Sophia van Sorgen geen invloed kan uitoefenen en waardoor bedrijf Sophia van Sorgen niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door bedrijf Sophia van Sorgen in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

bedrijf Sophia van Sorgen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat bedrijf Sophia van Sorgen zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel bedrijf Sophia van Sorgen als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt bedrijf Sophia van Sorgen zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien bedrijf Sophia van Sorgen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is bedrijf Sophia van Sorgen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22       Garanties

De overeenkomst tussen bedrijf Sophia van Sorgen en de Wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. bedrijf Sophia van Sorgen garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Bedrijf Sophia van Sorgen garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. bedrijf Sophia van Sorgen garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

bedrijf Sophia van Sorgen garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal bedrijf Sophia van Sorgen, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat bedrijf Sophia van Sorgen in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar bedrijf Sophia van Sorgen geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 23       Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. bedrijf Sophia van Sorgen is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van bedrijf Sophia van Sorgen.

bedrijf Sophia van Sorgen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

bedrijf Sophia van Sorgen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat bedrijf Sophia van Sorgen is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor bedrijf Sophia van Sorgen kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van bedrijf Sophia van Sorgen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien bedrijf Sophia van Sorgen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van bedrijf Sophia van Sorgen beperkt tot maximaal € 10.000,- of tot het bedrag waarop de door bedrijf Sophia van Sorgen aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat bedrijf Sophia van Sorgen overeenkomstig de verzekering draagt.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van bedrijf Sophia van Sorgen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

De Wederpartij dient de schade waarvoor bedrijf Sophia van Sorgen aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan bedrijf Sophia van Sorgen te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens bedrijf Sophia van Sorgen vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 24       Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart bedrijf Sophia van Sorgen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien bedrijf Sophia van Sorgen door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden bedrijf Sophia van Sorgen zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van bedrijf Sophia van Sorgen en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 25       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens bedrijf Sophia van Sorgen en de door bedrijf Sophia van Sorgen (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij bedrijf Sophia van Sorgen ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 26       Intellectuele eigendom

bedrijf Sophia van Sorgen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

bedrijf Sophia van Sorgen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27       Geheimhouding

Zowel bedrijf Sophia van Sorgen als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 28       Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan bedrijf Sophia van Sorgenverstrekt en bedrijf Sophia van Sorgen verzamelt, zal bedrijf Sophia van Sorgen zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

bedrijf Sophia van Sorgen mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan bedrijf Sophia van Sorgen informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die bedrijf Sophia van Sorgen verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is bedrijf Sophia van Sorgen niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak bedrijf Sophia van Sorgen gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en bedrijf Sophia van Sorgen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is bedrijf Sophia van Sorgen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat bedrijf Sophia van Sorgen de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

bedrijf Sophia van Sorgen behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 29       Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 30       Wijziging algemene voorwaarden

bedrijf Sophia van Sorgen heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

bedrijf Sophia van Sorgen zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 31       Vertaling

Naast deze versie Algemene Voorwaarden, bestaat een tweede, in het Engels vertaalde, versie algemene voorwaarden.

De Nederlandse Algemene Voorwaarden is de authentieke versie. Deze versie Algemene Voorwaarden is leidend in geval van het uitleggen of interpreteren van de Algemene Voorwaarden. In geval van verschil in betekenis van uitleg of interpretatie tussen beide versie, prevaleert de Nederlandse versie Algemene Voorwaarden.

Artikel 32       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij bedrijf Sophia van Sorgen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 33       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 59615206.

ENGLISCH VERSION
Company Sophia van Sorgen – General Terms and Conditions

Drafted on 5 December 2016

General Terms and Conditions of Company Sophia van Sorgen, established at Rapenburgerstaat 109, 1011 VL, in Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce under number 59615206.

Definitions

In these General Terms and Conditions, the following terms are used as defined below, unless explicitly stated otherwise.

General Terms and Conditions: The General Terms and Conditions as stated below.

Company Sophia van Sorgen: Company Sophia van Sorgen, registered with the Chamber of Commerce under number 59615206.

Company: The Client acting in the exercise of a trade or profession.

Consumer: The Client not acting in the exercise of a trade or profession.              

Service: All work, of whatever form, that Company Sophia van Sorgen has carried out for, or for the benefit of, the Client.

Distance service- provision scheme: Every contract concluded between the Client and the Company Sophia van Sorgen, where under an organised distance service-provision scheme, with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the time at which the contract is concluded, such as a website, telephone or other means of distance communication.

Honorarium: The financial reimbursement that is agreed with the Client for the performance of the assignment.

Distance sales: Every contract concluded between the Client and the Company Sophia van Sorgen, where under an organised distance sales, with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the time at which the contract is concluded, such as a website, telephone or other means of distance communication.

Assignment: The contract of instruction to provide services.

Contract: Any contract entered into between Company Sophia van Sorgen and the Client.

Products: All items that are the subject of the Contract entered into between Company Sophia van Sorgen and the Client.

Client: The one who has accepted the validity of these General Terms and Conditions and has purchase the product and/or had given instructions for the provision of the Service. The Client includes both consumers as companies.

Article 1         Scope

These General Terms and Conditions apply to every quotation and Contract entered into between Company Sophia van Sorgen and the Client, unless the parties are departed from the General Terms and Conditions explicitly and in writing.

These General Terms and Conditions are also applicable to contracts with Company Sophia van Sorgen for the implementation of which third parties must be involved.

The applicability of any of the Client’s purchasing conditions or other general terms and conditions is expressly excluded.

If one or more provisions of these General Terms and Conditions are void or voidable, the other provisions of these General Terms and Conditions remain in effect. In this event, Company Sophia van Sorgen and the Client will consult with each other to agree new provisions to replace the void or voided ones.

If Company Sophia van Sorgennot always require the strict compliance of these General terms and Conditions, this will not mean that the provisions of the General terms and Conditions will not apply, or that Company Sophia van Sorgento any degree would lose the right in other cases to demand the strict compliance of these General terms and Conditions.

Departures from the Contract and the General Terms and Conditions are only valid if they are explicitly agreed with Company Sophia van Sorgen in writing.

Article 2         Offers and/or quotations

Offers and/or quotations should preferably be made in writhing and/or in electronic form, unless pressing circumstances make this impossible.

Offers and/or quotations are valid for 6 months, unless stated otherwise in the offer and/or quotations.

Company Sophia van Sorgen cannot be held to its offer and/or quotations if the Client, in accordance with the requirements of reasonableness and fairness and generally accepted standards, should have understood that the offer and/or quotation or an element thereof contains a manifest fault or clerical error.

If the acceptance departs from the offer and/or quotation included in the offer and/or quotation, whether or not on points of minor importance, then Company Sophia van Sorgen is not bound by this. The Contract then does not come into being in accordance with this differing acceptance, unless Company Sophia van Sorgen indicates otherwise.

A composite offer and/or quotation do not oblige Company Sophia van Sorgen to perform an element of the Assignment for a corresponding part of the stated price.

Offers and/or quotations do not automatically apply to future orders or reorders.

Article 3         Formation of the contract

The Contract comes into being through the timely acceptance by the Client of Company Sophia van Sorgen’s offer and/or quotation.

Article 4         Termination

The Contract cannot be terminated prematurely, unless parties agreed otherwise.

Article 5         Amendments to the contract

If, during the implementation of the Contract, it becomes apparent that it is necessary to amend or supplement the Contract to ensure its proper implementation, then Company Sophia van Sorgen will inform the Client of this as soon as possible. The parties will then amend the Contract in a timely manner and in mutual consultation.

If the parties agree that the Contract will be amended or supplemented, this can influence the time of the completion of the implementation. Company Sophia van Sorgen will inform the Client of this as soon as possible.

If the amendment or supplementation of the Contract will have financial, quantitative and/or qualitative consequences, then Company Sophia van Sorgen will inform the Client of this in advance.

If a fixed Honorarium, price and/or fee is agreed, then Company Sophia van Sorgen will indicate the extent to which the amendment or supplementation of the Contract will influence the price. In this event Company Sophia van Sorgen will attempt, as far as possible, to issue a quotation in advance.

Company Sophia van Sorgen may not make any additional charges if the amendment or supplementation is a consequence of circumstances that can be attributed to Company Sophia van Sorgen.

Amendments to the Contract originally entered into between the Client and Company Sophia van Sorgen are only valid from the time at which these amendments are accepted in writing by both parties by means of a supplementary or amended Contract.

Article 6         Implementation of the contract

Company Sophia van Sorgen will implement the Contract to the best of its knowledge and ability, and in accordance with the requirements of good workmanship.

Company Sophia van Sorgen is entitled to arrange for certain work to be carried out by third parties. The applicability of article 7:404; 7:407, paragraph 2 and article 7:409 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded.

Company Sophia van Sorgen is entitled to implement the Contract in phases.

If the Contract is implemented in phases, Company Sophia van Sorgen is entitled to invoice and require payment for each implemented element separately. If and for as long as this invoice is not paid by the Client, Company Sophia van Sorgen is not obliged to implement the following phase, and is entitled to suspend the contract.

If the Contract is implemented in phases, Company Sophia van Sorgen is entitled to suspend the implementation of those elements that belong to the following phase or phases until the Client has approved in writing the results of the preceding phase.

The Client will issue all information or instructions that are necessary for the implementation of the Contract, or which the Client can be reasonably expected to understand are necessary for implementation of the Contract, to Company Sophia van Sorgen in a timely manner.

If the above-mentioned information and instructions are not issued, or not issued in a timely manner, then Company Sophia van Sorgen is entitled to suspend the implementation of the Contract. The additional expenses that are incurred through the delay will be borne by the Client.

Article 7         Prices and fees

The prices and fees are expressed in euros and regarding the Client in the capacity of Consumer inclusive of VAT, import and export duties, excise duties and other taxes or government levies, unless indicated otherwise.

The prices and fees are expressed in euros and regarding the Client in the capacity of Company exclusive of VAT, import and export duties, excise duties and other taxes or government levies, unless indicated otherwise.

The prices and fees are inclusive of travel, accommodation, packaging, delivery, transportation costs and administration costs, unless indicated otherwise.

If a fee isn’t expressly agreed, the Honorarium and/or fee will determined by the actual amount of hours and the usual hourly fee of Company Sophia van Sorgen.

Company Sophia van Sorgen will provide a statement of all associated costs, or provide information on the basis of which these costs can be calculated by the Client, in a timely manner before the Contract is entered into.

Article 8         Amendment of honorarium, prices and fees

If Company Sophia van Sorgen agrees a fixed Honorarium, price and/or fee when the Contract is entered into, then Company Sophia van Sorgen is entitled to increase this Honorarium, price or fee, also when the Honorarium, price or fee is not originally specified provisionally.

If Company Sophia van Sorgen has the intention of amending the Honorarium, price and/or fee, it will inform the Client of this as soon as possible.

If the increase of the Honorarium, price or fee takes place within three months of the Contract being entered into, the Client can terminate the Contract by means of a written statement, unless:

the increase arises from a right of Company Sophia van Sorgen or an obligation resting upon Company Sophia van Sorgen in accordance with the law;

the increase is due to a rise in the price of raw materials, wages etc. or on other grounds that could not reasonably have been foreseen when the Contract was entered into;

Company Sophia van Sorgen is still prepared to implement the Contract on the basis of that which was originally agreed;

it is stipulated that the implementation will be carried out more than three months after the Contract was entered into.

The Client is entitled to terminate the Contract if the Honorarium, price or the fee are increased more than three months after the Contract was entered into, unless it is stipulated in the Contract that the implementation will be carried out more than three months after the Contract was entered into.

Company Sophia van Sorgen will inform the Client in the event of the intention to increase the Honorarium, price or the fee, stating the extent of the increase and the date upon which it will take effect.

Article 9         Distance service-provision scheme and/or sales

This provision only applies to the Client in the capacity as Consumer.

In the event of distance sales delivery has to take place within thirty days.

In the event of sales distance of and/or distance service-provision scheme Company Sophia van Sorgen has the right to oblige the Client to pay at most 50 percent of the Honorarium in advance.

In the event of distance service-provision scheme the Client has the right to withdraw the contract during a period of fourteen days after concluded the contract, without giving any reason.

In the event of distancesales the Client has the right to withdraw the contract after thirty days, if Company Sophia van Sorgen didn’t delivered the Product within thirty days, unless parties agreed to a different delivery period.

In the event of distancesales the Client has the right to withdraw the contract during a period of fourteen days after receiving the goods, without giving any reason.

If Company Sophia van Sorgen did not has provided the required information regarding the right of withdrawal or did not issued the information in the correct form, the Client has the right to terminate the Contract, without given any reason, during a period of three months after the Client received the Products of Company Sophia van Sorgen. If the Company Sophia van Sorgen will provided the Client with the above-mentioned information during the three month, the withdrawal period shall expire fourteen days after the day upon which the Client receives that information.

The Client can withdraw the contract by using the model form of Company Sophia van Sorgenor in another manner chosen by the Client.

The right to withdrawal lapses at the moment the Service is completely performed. In addition, the right to withdrawal lapses if Company Sophia van Sorgen started with the performance of the Service with the prior express consent of the Client and if the Client acknowledge that he will lose his right of withdrawal once the contract has been fully performed by the Company Sophia van Sorgen.

If the Client sends the goods back, the Client has to return the goods in a proper packaging with all accessories and in original condition. The shipping costs will be at risk and for the account of the Client.

If the Client used his right to withdrawal the Contract, the Client is obliged to return the goods within fourteen days, because the Client informed Company Sophia van Sorgen to withdrawal the Contract.

If the Client used his right to withdrawal the Contract, Company Sophia van Sorgen will reimburse all payments, including the shipping costs, within fourteen days after the dissolution of the Contract.

If the goods are not available, Company Sophia van Sorgen will inform the Client of this as soon as possible and Company Sophia van Sorgen will reimburse the payment within fourteen days. If Company Sophia van Sorgen and the Client agree that a good of similar quality and price may be delivered, the shipping costs will be for the account for the Client. The foregoing is only applicable if the Client uses his right to terminate the Contract during the withdrawal period.

The provisions of this article shall not apply if the Contract regards to

financial services;

services which are performed on a specific date or during a specific period;

products and/or services for which the price is dependent on fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the Company Sophia van Sorgen and which may occur within the withdrawal period;

Products and/or services which are delivered/performed within the cooling-off period with the consent of the Client;

products and/or services that cannot be returned because of their nature;

Products and/or services of personal nature;

products and/or services specifically made or performed for the Client.

Artikel 10       Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter
beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

Article 10       Delivery

Delivery regarding Consumerstakes place by bringing the goods under the Client’s control.After the delivery the risk of the good will be transferred to the Client.

Delivery regarding Companies takes place by making the goods available to the Client. After the delivery the risk of the good will be transferred to the Client.

Delivery takes place at the address given by the Client.

The Client is obliged to accept the purchased goods at the moment when they be handed over to him, unless this will entail serious objections or unreasonable costs

The Client is obliged to accept the purchased goods at the moment they are available to him or when they be handed over to him.

If the Client refuses to accept the good at the place of delivery or the Client is negligent in providing data or instructions, which are necessary for the delivery, the goods which were intended for the delivery, will be stored at the risk and expense of the Client. In this case the Client shall bear any additional costs.

Article 11       Delivery and implementations periods

The delivery and/or implementation will take place within a period stated byCompany Sophia van Sorgen.

If a period is agreed or stated for the delivery of the product and/or for the implementation, then this period is only indicative and is not to be regarded as a strict deadline.

If Company Sophia van Sorgenneeds information or instructions from the Client that are necessary for the delivery and/or implementation, then the delivery and/or implementation period will commence after the Client has provided these to Company Sophia van Sorgen.

If a delivery or implementation period is exceeded, the Client must issue Company Sophia van Sorgenwritten notice of default, whereby Company Sophia van Sorgen will be offered a reasonable period to deliver the good and/or to implement the Contract .

A notice of default is not necessary if the delivery has become permanently impossible, or it otherwise becomes apparent that Company Sophia van Sorgen will not meet its obligations arising from the Contract. If Company Sophia van Sorgen does not delivery within this period, then the Client is entitled to terminate the Contract without judicial intervention and/or seeking compensation.

Article 12       Coaching course

The Client can sign up atCompany Sophia van Sorgen for guidance and coaching.

After signing up Company Sophia van Sorgen shall conduct a free intake of maximum 30 minutes with the Client to determine which type of guidance and coaching fits the Client the best and how many sessions the Client needs.

After the intake took place Company Sophia van Sorgen will determine which type of guidance and coaching fits the Client the best and how many sessions the Client needs. The Client can accept, modify in concert with Company Sophia van Sorgen or refuse the offer of Company Sophia van Sorgen.

Company Sophia van Sorgencan decline or cancel the guidance and coaching without given any reason.

The Client cannot cancel the guidance and/or coaching, except in the case of force of majeure.

Article 13       Online program

The Client can sign up at Company Sophia van Sorgen for an online program.

After signing up the Client gets per e-mail access to the program though a personal account or per e-mail.

The Client will have access to his personal account tot all the material.

Article 14       Passing of Risk Consumers

This provision only applies to the Client in the capacity as Consumer.

Until the moment the goods are brought under the Client’s control, the goods subject to the Agreement will be for the account and at the risk of Company Sophia van Sorgen.

The risk of loss, damage or decrease in value of the goods that are subject to the Contract passes on to the Client in the capacity as a Consumer at the moment the goods are brought under the control of the Client in the capacity as a Consumer or a third party appointed by the Client.

Article 15       Transfer of risk Companies

This provision only applies to the Client in the capacity as a Company.

The items that are the subject of the Contract are at the cost and risk of Company Sophia van Sorgen until the time that these are made available to the Client.

The risk of loss, damage or reduction in value of items that are the subject of the Contract is transferred to the Client in the capacity as a Company at the time that the items become available to the Client in the capacity as a Company or to a third party designated by the Client.

Article 16       Payment

Payment will take place by means of transfer to a bank account specified by Company Sophia van Sorgen, unless agreed otherwise. Transfer will take place by means of an invoice.

Payment can be made both in advance and afterwards.

Payment afterwards must be made within 14 days of the invoice date, in a manner to be specified by Company Sophia van Sorgen and in the currency in which the invoice is issued, unless agreed otherwise.

The Client is not authorised to deduct any amount from the payable amount by reason of a counterclaim made by the Client.

Company Sophia van Sorgen is entitled to invoice the Client for work carried out in the period in question. Invoicing will take place monthly.

Company Sophia van Sorgen and the Client may agree that payment be made in instalments in proportion with the progress of the work. If payment in instalments is agreed, the Client must make payment in accordance with the periods and percentages as established in the Contract.

Objections to the level of the invoice do not have the effect of suspending the payment obligations.

After the expiry of a period of 14 days after the invoice date, the Client will be, without a notice of default, by operation of law in default. The Client has to bear from the moment of default on the immediately claimable amount an interest at the rate of 3% per month, unless the statutory interest rate is higher.

In the event of bankruptcy, suspension of payment or placement under conservatorship, the amounts owed to Company Sophia van Sorgen and the obligations of the Client towards Company Sophia van Sorgen are immediately claimable.

Article 17       Collection costs

If the Client is in default or in breach of the Contract in fulfilling its obligations (in a timely manner) then all reasonable costs incurred to obtain an out-of-court settlement are payable by the Client.

With regard to the extrajudicial (collection) charges, Company Sophia van Sorgen is entitled, in so far as the Client act in the capacity as a Company, in departure from article 6:96 paragraph 5 of the Dutch Civil Code and the Payment of Extrajudicial Collection Charges Decree, to a payment of 15% of the total outstanding principal sum, with a minimum of € 90,- for every invoice that is wholly or partly unpaid.

With regard to the extrajudicial (collection) charges, Company Sophia van Sorgen is entitled, in so far as the Client act in the capacity as a Consumer, to a payment of the maximum sum that is determine in the  Payment of Extrajudicial Collection Charges Decree.

In so far as the Client act in the capacity as a Consumer,Company Sophia van Sorgen is only entitled to a reimbursementof extrajudicial collection charges after the Company Sophia van Sorgen send the client a reminder to pay within 14 the outstanding invoice or invoices after the client came into default.

Any reasonable legal costs and execution costs incurred are also payable by the Client.

Article 18       Retention of title

All items supplied by Company Sophia van Sorgen within the framework of the Contract remain the property of Company Sophia van Sorgen until the Client has properly fulfilled and fully complied with that which is required of it by virtue of the Contract.

Payable amounts also include the reimbursement of all charges and interest, including those of earlier or later supplies and services provided, as well as compensation claims due to breach of contract.

For as long as the ownership of the supplied items has not been transferred to the Client, the Client may not sell on, pledge or in any other way encumber that which falls under the retention of title, except within the normal conduct of its business.

Article 19       Suspension

If the Client does not fulfil an obligation arising from the Contract, or does not meet it fully or in a timely manner, then Company Sophia van Sorgen is entitled to suspend the corresponding obligation. In the event of partial or inadequate fulfilment, suspension is only permitted in so far as this is justified by the shortcoming.

Moreover, Company Sophia van Sorgen is entitled to suspend the fulfilment of the obligations if:

after the Contract is entered into, Company Sophia van Sorgen becomes aware of circumstances that give good grounds to fear that the Client will not fulfil its obligations;

the Client is requested, on entering into the Contract, to provide security for the fulfilment of its obligations arising from the Contract, and this security is not provided or is insufficient;

circumstances arise of such a nature that fulfilment of the Contract is impossible, or that the unamended maintenance of the Contract cannot be reasonably required of Company Sophia van Sorgen.

Company Sophia van Sorgen reserves the right to claim compensation.

Article 20       Termination

If the Client does not fulfil an obligation arising from the Contract, or does not meet it fully, in a timely manner or properly, then Company Sophia van Sorgen is entitled to terminate the Contract with immediate effect, unless the shortcoming, in view of its limited significance, does not justify the termination.

Moreover, Company Sophia van Sorgen is entitled to terminate the Contract with immediate effect if:

after the Contract is entered into, Company Sophia van Sorgen becomes aware of circumstances that give good grounds to fear that the Client will not fulfil its obligations;

the Client is requested, on entering into the Contract, to provide security for the fulfilment of its obligations arising from the Contract, and this security is not provided or is insufficient;

due to a delay on the part of the Client, Company Sophia van Sorgen can no longer be required to fulfil the Contract under the originally agreed conditions;

circumstances arise of such a nature that fulfilment of the Contract is impossible, or that the unamended maintenance of the Contract cannot be reasonably required of Company Sophia van Sorgen;

the Client is declared bankrupt, submits an application for a suspension of payment, requests the application of debt rescheduling for natural persons or is served with a writ of sequestration on all or part of its property;

the Client is placed under conservatorship;

the Client deceases.

Termination will take place by means of a written declaration, without judicial intervention.

If the Contract is terminated, the Client’s debts to Company Sophia van Sorgen become immediately due and payable.

If Company Sophia van Sorgen terminates the Contract on the above-mentioned grounds, Company Sophia van Sorgen is not liable for any costs or compensation.

If the termination is attributable to the Client, the Client is liable for the damage suffered by Company Sophia van Sorgen.

Article 21       Force majeure

Breaches may not be attributed to Company Sophia van Sorgen or the Client is they are not their fault, or if they are not accountable by law, juristic act, or according to the generally accepted standards. In this case the parties are also not bound to fulfil the obligations arising from the Contract.

In these General Terms and Conditions, the term “force majeure” is defined as – in addition to what is understood in law and jurisprudence in this regard – all external causes, foreseen or unforeseen, upon which Company Sophia van Sorgen can exercise no influence and through which Company Sophia van Sorgen is not able to fulfil its obligations.

Circumstances regarded as resulting in force majeure include strikes, lockouts, fire, water damage, natural disasters or other external contingencies, mobilisation, war, traffic congestion, blockades, import or export restrictions or other government measures, stagnation or delay in the supply of raw materials or machinery components and lack of labour forces, as well as any circumstances through which normal business operations are impeded, as a result of which the fulfilment of the Contract by Company Sophia van Sorgen cannot be reasonably sought by the Client.

Company Sophia van Sorgen is also entitled to invoke force majeure if the circumstance that hinders (further) fulfilment of the Contract occurs after Company Sophia van Sorgen should have fulfilled its obligations.

In case of force majeure the parties are not obliged to proceed with the Contract, and are not bound to pay any compensation.

During the period that the force majeure continues, both Company Sophia van Sorgen and the Client can fully or partly suspend the obligations arising from the Contract. If this period lasts for longer than 2 months, both parties are entitled to terminate the Contract with immediate effect, by means of a written notification, without judicial intervention and without the parties being able to claim any damages.

If the situation of force majeure is of a temporary nature, Company Sophia van Sorgen reserves the right to suspend the agreed service for the duration of the situation of force majeure. In the event of permanent force majeure both parties are entitled to terminate the Contract without judicial intervention.

If at the time of the occurrence of force majeure Company Sophia van Sorgen has already partly fulfilled, or will fulfil, its obligations arising from the Contract, and independent value accrues to the part fulfilled or to be fulfilled, then Company Sophia van Sorgen is entitled to separately invoice the part already fulfilled or to be fulfilled. The Client is bound to pay this invoice as if there were a separate Contract.

Article 18       Guarantees

The Contract betweenCompany Sophia van Sorgenand the Client leads to an obligation to perform to the best of one’s ability and not to an obligation to guarantee a certain result. Thermoforming Consulting accordingly guarantees that the work carried out by it will conform with the Contract and will be properly carried out.

Company Sophia van Sorgen accordingly guarantees that the delivered goods will be conforming the Contract. Company Sophia van Sorgen also guarantees that the delivered goods meet the usual requirements and standards that can be reasonably met and that the goods have the qualities, all circumstances taking into account, that are required for normal use.

Company Sophia van Sorgen accordingly guarantees that the work carried out by it will conform with the Contract and will be properly carried out with good workmanship and using proper materials.

The guarantee stated in these General Terms and Conditions applies to usage within and outside Europe.

If the delivered Product has been produced by a third party, the third party will provide the guarantee, unless indicated otherwise.

If the delivered Productdoes not conform with the guarantee, company will, after notification of this, replace or repair the Product free of charge within a reasonable period.

When the guarantee period has expired, all costs of repair or replacement, including administrative, shipping and call-out charges, will be borne by the Client.

No form of guarantee covers damage caused byincompetent use or lack of care, or as a result of alterations made by the Client or by third parties, nor does Company Sophia van Sorgenprovide any guarantee for damage arising as a result of these defects.

The guarantee also becomes inoperative if the defect has arisen through or is a result of circumstances beyond the control of Company Sophia van Sorgen. These circumstances include weather conditions.

Article 19       Liability

The implementation of the Contract is entirely at the risk and responsibility of the Client. Company Sophia van Sorgen is only liable for direct damage that has arisen through wilful recklessness or an intentional act or omission of Company Sophia van Sorgen.

The liability of Company Sophia van Sorgen is excluded for indirect damage, including in any event consequential damage, loss of profit, lost savings and loss due to business interruption, or immaterial damage to the Client. In the case of consumer purchase, this limitation does not extend further than is permitted pursuant to article 7:24, paragraph 2 of the Dutch Civil Code.

Company Sophia van Sorgen is not liable for damage, of whatever nature, resulting from Company Sophia van Sorgen basing its actions upon inaccurate and/or incomplete information provided by the Client, unless this inaccuracy or incompleteness ought to have been known to Company Sophia van Sorgen.

The limitations of the liabilities in this article will not apply if the damage is due to an intentional act or recklessness of {company} or due to his supervisory subordinates.

If Company Sophia van Sorgen is liable for any damage, then the liability of Company Sophia van Sorgen is limited to an amount equal to the amount of € 10.000,-, or to the amount to which the insurance taken out by Company Sophia van Sorgen gives entitlement, with the deduction of the policy excess borne by Company Sophia van Sorgen under the terms of the insurance.

The limitations of the liabilities in this article will not apply if the damage is due to an intentional act or recklessness of Company Sophia van Sorgenor due to his supervisory subordinates.

The Client must report the damage for which Company Sophia van Sorgen can be held liable to Company Sophia van Sorgen as soon as possible, but in any event within 10 days of the damage having arisen, on penalty of the forfeiture of any right to compensation for this damage.

Any liability claim against Company Sophia van Sorgen lapses within one year of the Client having become aware, or possibly reasonably having become aware, of the harmful event.

Article 20       Indemnity

The Client indemnifies Company Sophia van Sorgen against any claims by third parties who suffer damage in connection with the implementation of the Contract which is attributable to the Client.

If Company Sophia van Sorgen may be sued for this reason, then the Client is bound to provide Company Sophia van Sorgen with both judicial and extrajudicial support. Furthermore, all costs and damage on the part of Company Sophia van Sorgen and third parties will be at the expense and risk of the Client.

Article 21       Limitation period

In departure from the legal limitation period, a limitation period of one year applies to all claims against Company Sophia van Sorgen and any third parties brought in by Company Sophia van Sorgen.

The foregoing shall not apply to claims which are based on the non-conformity of the delivered goods of the Contract. In this case claims lapses after two years after the Client has informed Company Sophia van Sorgen about the defect of the delivered good.

Article 22       Intellectual property

Company Sophia van Sorgen reserves the rights and powers accruing to it under the provisions of the Copyright Act and other intellectual property legislation and regulations.

Company Sophia van Sorgen reserves the right to utilise the knowledge acquired for the performance of the work and general information for other purposes and other work, in so far as no confidential information is hereby communicated to third parties.

Article 23       Confidentiality

Both Company Sophia van Sorgen and the Client are obliged, for the duration of and after the termination of the Contract, to maintain confidentiality regarding all facts and particulars concerning the business which they know or can reasonably suspect are confidential. This duty of confidentiality also includes all details of employees, clients, commissioning bodies and other business contacts which are learned of by reason of the Assignment.

Article 24       Privacy and cookies

Company Sophia van Sorgen will store the details and information that the Client provides to Company Sophia van Sorgen carefully and confidentially.

Company Sophia van Sorgen may only use the personal details of the Client within the framework of the implementation of its obligation to supply, or of dealing with a complaint.

When visiting our website Company Sophia van Sorgen can collect the information on the use of the website of the Client through cookies.

The information that Company Sophia van Sorgen collects through cookies can be used for functional an analytical purposes.

Company Sophia van Sorgen is not permitted to lend out, hire out or sell the personal details of the Client, or to publicise them in any other manner.

If Company Sophia van Sorgen is obliged to provide confidential information to third parties by virtue of a legal provision or court decision, and Company Sophia van Sorgen cannot claim a legal right of immunity, or such a right recognised or permitted by the competent court in this respect, then Company Sophia van Sorgen is not liable to pay compensation or grant indemnification. The Client is also not entitled to terminate the Contract by reason of any damage arising in this way.

The Client agrees that Company Sophia van Sorgen may approach the Client for statistical or customer satisfaction research. If the Client does not wish to be approached for research, the Client may make this known.

Company Sophia van Sorgen reserves the right to utilise the other details of the Client in anonymous form for (statistical) research and databases.

Article 25       Newsletter

The Client can sign up for the newsletter.

The newsletter will keep the Client informed of the latest new and the most recent developments.

The Client will receive the newsletter by e-mail.

The Client can opt out in writing of though a hyperlink of the newsletter at any time. In this case the Client will receive no more messages.

Article 26       Amendment of the general terms and conditions

Company Sophia van Sorgen is entitled to amend the general terms and conditions unilaterally.

Amendments will also apply to Contract that are already concluded.

Company Sophia van Sorgen will inform the Client by e-mail about the amendments.

The amendments to the general terms and conditions will be in force after thirty days after the Client is informed of the amendments.

If the Client does not agree with the announced amendments, the Client is entitled to terminate the Contract.

Article 27       Interpretation, translation

As well as the original Dutch version of these General Terms and Conditions, there are two other versions of the General Terms and Conditions, translated into English.

The Dutch version of the General Terms and Conditions of Company Sophia van Sorgen is the authentic version. This version of the General Terms and Conditions will take precedence in the event of the explanation or interpretation of the General Terms and Conditions. In the event of a difference in meaning or interpretation between the two versions, then the Dutch version of the General Terms and Conditions will prevail.

Article 28       Applicable law, disputes

Dutch law is exclusively applicable to all legal relationships to which Company Sophia van Sorgen is a party. This also applies if an obligation is wholly or partly fulfilled outside of the Netherlands or if the Client has its place of business outside of the Netherlands.

Disputes between Company Sophia van Sorgen and the Client will only be submitted to the competent court in the Netherlands district, unless the law mandatorily prescribes otherwise.

The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is excluded.

Article 29       Location

These General Terms and Conditions are filed at the Chamber of Commerce under number 59615206.